"มหาตมะคานทีอนุสรณ์ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ 3"  
ร่วมหาคำตอบ การทวงถามสิทธิในที่ดินแก่คนยากจนและคนไร้ที่ทำกิน จาก ราชโคปาล พี.วี ประธานปริษัท เอกตา ในวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 09.00-16.00 น. ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 การแสวงหาความมั่นคงทางอาหาร : กรณีศึกษาครอบครัว "นิมิตกอบลาภ"   
เอกสารประกอบการประชุม \"Towards Organic Asia (TOA) :Action Research Working Group Meeting\" วันที่ 8-9 ธันวาคม 2557 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

 การจัดการความมั่นคงทางอาหารพื้นที่สูง ชนเผ่าลั๊ว บ้านห้วยหมี ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 
บ้านห้วยหมี ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ เป็นชุมชนที่พยายามสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชน อย่างเป็นกระบวนการ โดยเริ่มจากการทำงานศึกษา วิเคราะห์ผลการศึกษา วางแผน และสร้างความร่วมมือกับชาวบ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อตั้งรับกับปัญหาท้าทาย เช่น การแย่งยึดที่ดิน สิทธิที่ทำกิน การท่องเที่ยว เป็นต้น

 รายงานการวิเคราะห์ความมั่นคงทางอาหารและภาวะโภชนาการของไทย ปี 2548-2554 
รายงานการวิเคราะห์ความมั่นคงทางอาหารและภาวะโภชนาการของไทย ปี พ.ศ.2548-2554 จัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สนับสนุนโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งองค์การสหประชาชาติ

>> อ่านทั้งหมด
   แปลงสวนยางพาราเป็นสวนป่าผสมผสาน  
เมื่อยางราคาตก ใบยางก็กินไม่ได้ จะทำอย่างไรหาคำตอบได้ใน แปลงสวนยางพาราเป็นสวนป่าผสม

   การค้าระหว่างประเทศ VS การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
หากมุ่งเพียงตัวเลขทางเศรษฐกิจ แต่ละเลยการมองโลกที่กำลังมอดไหม้จากการทำลายของการค้าเสรี เมื่อวันที่ทุกอย่างถูกทำลาย เศรษฐกิจมั่งคั่งจะมีเพื่ออะไร. . .

>> อ่านทั้งหมด
   มูลค่าในฐานะ "บริการของระบบนิเวศ" ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน (ตอนที่ 2)  

>> อ่านทั้งหมด
   จีเอ็มโอ พืชสีเทา  
ชัด ชัด กับ GMO จำเป็น หรือแค่เพียงผลประโยชน์ ??? จากรายการเปิดปม ตอน จีเอ็มโอ พืชสีเทา

   คุณค่าทางโภชนาการของข้าวพันธุ์พื้นบ้าน 
ข้าวพื้นบ้านมากกว่าหอม อร่อย กับคุณค่าและคุณประโยชน์ที่ไม่อาจปฏิเสธ

>> อ่านทั้งหมด
   
     
     
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)

912 ซ.งามวงศ์วาน 31 (ซอยย่อยที่ 7 ) อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์/โทรสาร : 02-591-1195-6, 02-580-2035 อีเมล์ : sathaigroup@thaiaan.org
  ลิขสิทธิ์ @ 2014 .สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด มีปัญหาดาวน์โหลด/แนะนำเว็บไซต์/ต้องการนำเสนอข่าวสารติดต่อ ผู้ดูแลเว็บนี้