ความมั่นคงทางอาหาร   โรงเรียนปลูกคน คนปลูกอาหาร ตอนที่1 
ความมั่นคงทางอาหารของโรงเรียนนั้นมีความสำคัญอย่างมากเพราะไม่เพียงมุ่งที่การส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงทางอาหารแต่เพียงอย่างเดียว แต่สำหรับกรณีโรงเรียนนั้นในฐานะเป็นสถานที่บ่มเพาะและสร้างคน
   โมเดิร์นเทรดกับความ(ไม่)มั่นคงทางอาหาร 
ข้อสรุปสำคัญของงานศึกษาชิ้นนี้พบว่าค่าดัชนีมวลกายที่บ่งบอกภาวะโรคอ้วนกับค่าเฉลี่ยการพึ่งพาฐานอาหารจากการซื้อจากโมเดิร์นเทรด มีความสัมพันธ์ในลักษณะแปรผันตาม นั่นหมายความว่า อาหารในโมเดิร์นเทรดมีสัดส่วนทางโภชนาการที่อาจจะไปสู่ภาวะทุพโภชนาการ หรือยิ่งเพิ่งพาโมเดิร์นเทรดยิ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคอ้วน
   ผลการศึกษาสถานะความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชน ปี 2559  
ผลการศึกษาสถานะความมั่นคงทางอาหาร ปี 2559 ศึกษาจาก 7 ชุมชน ทั้งหมด 1,050 ครัวเรือน นำเสนอรูปแบบ infographic ตอนที่ 1
   สถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารของคนใต้ ตอนที่ 2 เดินหน้ายุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์ของคนเมืองลุง 
“แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์ จังหวัดพัทลุง” ปี 2559-2563 ซึ่งถือว่าเป็นความก้าวหน้าของการสร้างสรรค์การทำงานระดับจังหวัดโดยอาศัยเกษตรอินทรีย์เพื่อยกระดับความสุขให้คนเมืองลุง .............
   สถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารของคนใต้ ตอนที่ 1 
"สถานการณ์ที่ไม่สามารถพึ่งตนเองด้านอาหาร โดยเฉพาะข้าวของคนใต้นั้นค่อยๆสะสมเรื่อยมาจากการหันมาปรับพื้นที่เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว ซึ่งตั้งอยู่บนความไม่แน่นอนเพราะผูกอยู่กับกลไกตลาดโลกที่มีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา จากการแทรกแทรงราคาของรัฐทำให้พืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว และพืชพลังงานมีราคาสูงขึ้น ทำให้เกิดการขยายพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ มีการรุกที่ดินทำกินในเขตป่าอนุรักษ์ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ หรือการนำพื้นที่นามาปลูกยางหรือปาล์มซึ่งเป็นนิเวศที่ไม่สอดคล้องกันกับลักษณะของพืช เป็นต้น"
   สรุปผลการศึกษาโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ กรณีศึกษาเปรียบเทียบเกษตรกรรายย่อยที่ทำนาอินทรีย์และทั่วไป ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร (1 ก.ย.-31 ธ.ค. 2558) (ภาษาไทย) 
   สรุปผลการศึกษาโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ กรณีศึกษาเปรียบเทียบเกษตรกรรายย่อย ทำนาอินทรีย์และทั่วไป ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร (1 ก.ย.-31 ธ.ค. 2558) (ภาษาอังกฤษ) 
   โครงการศึกษาตัวชี้วัดความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชนภาคอีสาน : กรณีพื้นที่บ้านกลางฮุง ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ชาวบ้านพึ่งพาอาหารจากตลาด จนกลายเป็นค่านิยมของชุมชน ทั้ง ๆที่มีศักยภาพด้านแหล่งน้ำ และยังเป็นแหล่งผลิตผักให้กับตลาดขอนแก่นและตลาดอื่น ๆ
   โครงการศึกษาตัวชี้วัดความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชนภาคอีสาน : กรณีบ้านกุดขาคีม ตำบลกุดขาคีม อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
พื้นที่ทามกุดขาคีม มีแหล่งน้ำธรรมชาติหลากหลายกระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นที่ ทั้งที่เป็น กุด หนอง ฮอง วัง เลิง ปาก และ เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่...
   ความมั่นคงทางด้านอาหารภายใต้บริบทสังคมไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน : กรณีศึกษา บ้านแม่ออกเหนือ ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 
ชาวบ้านแม่ออกเหนือ มีอาชีพหลักที่เหมือนกันคือการปลูกข้าวแบบไร่หมุนเวียน โดยมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือทำการผลิตเพื่อบริโภค...

เลือกหน้า

มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)

912 ซ.งามวงศ์วาน 31 (ซอยย่อยที่ 7) อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์(Tel.) 02 591 1195-6, แฟกซ์(Fax.) 02 0028128 E-mail : sathaiaan@gmail.com
  ลิขสิทธิ์ @ 2014 .สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด มีปัญหาดาวน์โหลด/แนะนำเว็บไซต์/ต้องการนำเสนอข่าวสารติดต่อ ผู้ดูแลเว็บนี้