การปรับตัวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง   เศรษฐกิจข้าวชาวนาและการปรับตัวรอบด้าน 
งานวิจัยชิ้นนี้เพื่อทบทวนความรู้และพัฒนาโจทย์เพื่อการปรับตัวของชาวนาไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลงการผลิตและการตลาดข้าว
   ปฏิบัติการภาคสนาม "บริการของระบบนิเวศ" 
เมื่อการพูดคุยระหว่างนักวิชาการ และคณะวิจัยในพื้นที่ ถูกขยายผลการดำเนินงานต่อเนื่องในการร่วมศึกษา "บริการของระบบนิเวศ" เพื่อเผยให้เห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ภายใต้ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ณ ศูนย์การเรียนรู้วิถีนิเวศน์ชุมชนบ้านกุดร่อง จ.มหาสารคาม
   มูลค่าในฐานะ "บริการของระบบนิเวศ" ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน (ตอนที่ 2) 
   มูลค่าในฐานะ "บริการของระบบนิเวศ" ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน (ตอนที่ 1) 
   ลดโลกร้อนด้วยเกษตรปลอดสารฯ ตามแนวทาง “มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบทวัดป่าดาราภิรมย์” 
ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับปรากฏการณ์สำคัญที่ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ นั่นก็คือ “สภาวะโลกร้อน (Global Warming)”
   ทบทวนเอกสารงานศึกษาการปรับตัวภายใต้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง 
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) และคณะทำงานโลกเย็นที่เป็นธรรม ได้ร่วมกันศึกษาเอกสารงานปรับตัวภายใต้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง มีเป้าหมายเพื่อใช้เป็นความรู้ในการการพัฒนากรอบข้อเสนอทางนโยบายการปรับตัวภายใต้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ประกอบด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ งานวิจัยรายงานสถานการณ์สภาพอากาศ งานศึกษาผลกระทบความเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศกับภาคเกษตร และงานศึกษาการพึ่งตนเองและปรับตัวเพื่อความมั่นคงด้านอาหารจากสังคมและสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง งานศึกษาชิ้นนี้จึงเป็นบันไดขั้นต้น ในการทำความเข้าใจมุมมองอันหลากหลายต่อแนวคิดและเครื่องมือในการประเมิน ความเสี่ยง ความเปราะบาง ของผลกระทบความเปลี่ยนแปลงต่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม อีกทั้งในมุมมองของเอกสารได้สรุปผลการวิเคราะห์ผ่านเวทีวิชาการและเวทีชาวบ้านในชุมชน อีกด้วย
   การปรับตัวของเกษตรกรรายย่อย กรณีศึกษาบ้านขี้เหล็ก ตอนที่ 2 
การปรับตัวของเกษตรกรรายย่อย กรณีศึกษาบ้านขี้เหล็ก ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ตอนที่ 2 การปรับตัวของชาวบ้าน บ้านขี้เหล็ก การจับปลาในแม่น้ำชี วิถีการหากินกับแม่น้ำ

มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)

912 ซ.งามวงศ์วาน 31 (ซอยย่อยที่ 7) อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์(Tel.) 02 591 1195-6, แฟกซ์(Fax.) 02 0028128 E-mail : sathaiaan@gmail.com
  ลิขสิทธิ์ @ 2014 .สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด มีปัญหาดาวน์โหลด/แนะนำเว็บไซต์/ต้องการนำเสนอข่าวสารติดต่อ ผู้ดูแลเว็บนี้