แหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวภาคอีสาน   1.มหาสารคาม กลุ่มผู้ผลิตข้าวพื้นบ้านอาหารปลอดภัยตำบลบ้านกู่ 
   2.มหาสารคาม กลุ่มเกษตรผสมผสาน4หมู่บ้านห้วยหลาว 
   3.มหาสารคาม กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองคู-บ้านศรีวิไล 
   4.มหาสารคาม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมแปรรูปการเกษตร 
   5.มหาสารคาม กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านส้มโฮง 
   6.มหาสารคาม กลุ่มข้าวไร่บ้านทิพโสต 
   7.มหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืน บ้านดอนแดง 
   8.มหาสารคาม กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านขี้เหล็ก 
   9.ร้อยเอ็ด กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโจด 
   10.ร้อยเอ็ด กลุ่มเกษตรผสมผสานลุ่มน้ำเสียว 

เลือกหน้า

มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)

912 ซ.งามวงศ์วาน 31 (ซอยย่อยที่ 7) อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์(Tel.) 02 591 1195-6, แฟกซ์(Fax.) 02 0028128 E-mail : sathaiaan@gmail.com
  ลิขสิทธิ์ @ 2014 .สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด มีปัญหาดาวน์โหลด/แนะนำเว็บไซต์/ต้องการนำเสนอข่าวสารติดต่อ ผู้ดูแลเว็บนี้