เรื่องราวและบทความน่าสนใจ  >>  ดีปลีดิน พืชชนิดใหม่ของโลก 

ดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ศ.ดร.ประนอม จันทร โณทัย รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ค้นพบ ดีปลีดิน พืชวงศ์พริกไทย ชนิดใหม่ของโลกในระหว่างการดำเนินวิจัยเรื่อง “การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคเพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์พืชสมุนไพรสกุลสะค้านในประเทศไทย”

ทั้งนี้ข้อมูบดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์การตั้งชื่อพืชชนิดใหม่ ในวารสาร Nordic Journal of Botany 2014 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการดำเนินการศึกษานั้น ทีมงานได้รับงบประมาณร่วมสนับสนุนการวิจัยระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ มหา วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการค้นพบครั้งนี้นับเป็นก้าวหนึ่งของการสนับสนุนโครงการพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย อีกด้วย

ดีปลีดิน มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์คล้ายกับดีปลี ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ ดีปลีดิน โดยเฉพาะผลที่เชื่อมกันเป็นช่อผล แตกต่างกันที่ดีปลีดินเป็นพืชล้มลุกอายุหลายปี สูงประมาณ 30-50 เซนติเมตร ลำต้น ใบ และก้านใบมีขนแบบกำมะหยี่ ฐานใบเบี้ยว ช่อดอกแยกเพศ ผลเชื่อมกันมีลักษณะคล้ายดีปลี ช่อดอกและช่อผลห้อยลง ผลสุกสีเขียว ดีปลีดินมีการกระจายพันธุ์เฉพาะบริเวณริมลำธารในพื้นที่แคบ ๆ เป็นพืชเฉพาะถิ่นของจังหวัดน่าน และพบว่ายังมีจำนวนประชากรน้อย จึงจำเป็นต้องหาแนวทางในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ต่อไป

อย่างไรก็ตามพืชในสกุลนี้แทบทุกชนิดนี้มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร เช่น ใช้เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืช มีสรรพคุณตามตำราสมุนไพรโบราณในการทำลายเซลล์มะเร็ง เป็นต้น

และล่าลุดทางคณะผู้วิจัยกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการขอทุนวิจัยเพื่อศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับศักยภาพของพืชในสกุลนี้ทั้งทางด้านการเกษตรและทางการแพทย์ต่อไป

ซึ่งแน่นอนว่าผลที่ออกมาย่อมที่จะเอื้อต่อระบบเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากไทยมีพืชชนิดใหม่ ก็ย่อมที่จะหมายถึงแนวทางการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชก็มีใหม่ขึ้นมาควบคู่กับตลาดใหม่ ซึ่งนั้นก็ย่อมที่จะหมายถึงโอกาสในการมีรายได้เพิ่มขึ้นของเกษตรกรและประเทศก็มีช่องทางใหม่ขึ้นมาด้วยนั้นเอง

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์ วันที่ 2 เมษายน 2558


อ่าน 227มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)

912 ซ.งามวงศ์วาน 31 (ซอยย่อยที่ 7) อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์(Tel.) 02 591 1195-6, แฟกซ์(Fax.) 02 0028128 E-mail : sathaiaan@gmail.com
  ลิขสิทธิ์ @ 2014 .สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด มีปัญหาดาวน์โหลด/แนะนำเว็บไซต์/ต้องการนำเสนอข่าวสารติดต่อ ผู้ดูแลเว็บนี้