แหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวภาคอีสาน  >>  14.ขอนแก่น สภาองค์กรชุมชนตำบลเพ็กใหญ่ 
สภาองค์กรชุมชนตำบลเพ็กใหญ่


1. ชื่อกลุ่ม : สภาองค์กรชุมชนตำบลเพ็กใหญ่

2. ที่ตั้งและภูมินิเวศ :
         2.1 ที่ตั้ง : นายประยวน เพชรทา เลขที่ 76 หมู่ 8 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
          2.2 ลักษณะภูมินิเวศ : ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล มีลักษณะนิเวศนาโคก พื้นที่ลาดเอียงเล็กน้อย จะปรับพื้นที่ให้เป็นนาขนาดเล็ก โดยทำคันนากั้นตามแนวระดับความสูงเดียวกัน แล้วไล่ระดับนาลงมา ยกคันดินเล็กๆ ไม่สูงมาก เพื่อให้มีน้ำขังใช้ปลูกข้าวได้ จะปลูกข้าวเป็นหลัก พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมควรเป็นพันธุ์ข้าวที่อายุสั้น และต้องการน้ำ ปัจจุบันนิยมปลูกข้าวเหนียว กข 6 และมะลิ 105 เนื่องจากขายได้ราคาดีกว่า ซึ่งเป็นเพราะการตลาดชี้นำให้ผู้บริโภครู้จัก และคุ้นเคยเฉพาะข้าวเมล็ดยาว หมดฤดูการทำนาจะไปรับจ้างต่างจังหวัด ส่วนการเลี้ยงวัว ควาย จะปล่อยตามธรรมชาติ และเลี้ยงในแปลงนาของตนเอง

3. ขนาดพื้นที่นาแปลงรวม :
1.5 ไร่

4. ความเป็นมา :

          ปี พ.ศ. 2543-2546 มีการรวมกลุ่ม ชื่อกลุ่ม เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกขอนแก่นใต้-โคราชเหนือ และได้รับงบสนับสนุนจากโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อย สนับสนุนการขุดสระ ปรับพื้นที่การเกษตร จัดระบบน้ำ พันธุ์ไม้ และพันธุ์สัตว์ มีการประชุมหมุนเวียนกันทุกเดือน และศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำเกษตรกรรมยั่งยืน หมดโครงการฯได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็นกลุ่มย่อยๆ
          ปี พ.ศ. 2553 เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน เข้าไปสนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุข้าวพื้นบ้านจึงได้รวบรวมสมาชิกเดิมที่เคยร่วมกิจกรรมโครงการนำร่องฯ ประมาณ 10 ครอบครัวในตำบลเพ็กใหญ่ มาร่วมกันทำแปลงอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นบ้านและรายครอบครัวปลูกข้าวพื้นบ้าน
          ปี พ.ศ. 2554 แกนนำได้รวบรวมกลุ่มและผู้นำในชุมชน จัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเพ็กใหญ่ ประกอบด้วย บ้านสระบัว บ้านยานาง บ้านนาคสะดุ้ง บ้านโคกสี บ้านหนองสะแบง บ้านโคกกลาง บ้านโนนหอม บ้านทุ่งแค และบ้านโนนแต้ การขับเคลื่อนกลุ่มใช้ชื่อ “สภาองค์กรชุมชนตำบลเพ็กใหญ่” กิจกรรมหลักๆ ที่สภาฯ ขับเคลื่อนเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชชุมชน การอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน และการติดตามนโยบายที่มีผลกระทบต่อเกษตรกร

5. วัตถุประสงค์การจัดตั้งกลุ่ม :

          1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร
          2. เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมพื้นบ้าน

6. โครงสร้างกลุ่มและสมาชิก :

ลำดับที่           ชื่อ-สกุล                               ที่อยู่                                                   ตำแหน่ง
1           นายประยวน เพชรทา           76 ม.8 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น                         ประธาน
2           นายวรวิทย์ ทับขวา             114 ม.2 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น รองประธาน
3 นางอุธร ศรีชิน 5 ม.3 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น รองประธาน
4 นายภควัตร บุปผาชาติ 66 ม.7 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น เลขานุการ
5 นายถวิล ศรีสุวรนันท์ 40 ม.10 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น ผู้ช่วยเลขานุการ
6 นายทองม้วน โลกาวี 101 ม.7 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น ผู้แทนร่วมประชุมระดับจังหวัด
7 นายพัฒนา ปัดตาระโพธิ์ 33 ม.3 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น ผู้แทนร่วมประชุมระดับจังหวัด
8 นายขวัญชัย แพงกำแหง 193 ม.1 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น กรรมการ
9 นางอุบล ตรีมาส 47 ม.1 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น กรรมการ
10 นายสมบัติ แทนอุดเรือ 53 ม.1 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น กรรมการ
11 นายน้อย เกศชมภู 132 ม.1 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น กรรมการ
12 นายคำบุ่น พิมพ์ทำมา 10 ม.2 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น กรรมการ
13 นายนิเวศน์ สุริโย 53 ม.2 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น กรรมการ
14 นางบัวพัน พั่วสอน 29 ม.3 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น กรรมการ
15 นายสุบรรณ พิมพ์สังข์ 21 ม.3 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น กรรมการ
16 นางมณี คอนเพ็ง 28 ม.4 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น กรรมการ
17 นางสุจิตรา ขวากุดแข้ 50 ม.4 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น กรรมการ
18 นางนวลฉวี สันทด 30 ม.4 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น กรรมการ
19 นางสมพร เกิดขุนทด 22 ม.4 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น กรรมการ
20 นายเฉลิม ปิตุรงค์ 52 ม.7 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น กรรมการ
21 นายจำลอง เกณฑ์กลาง 28 ม.7 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น กรรมการ
22 นายวิทยา พลเมือง 127 ม.7 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น กรรมการ
23 นางอรวรรณ ปักสาวะโก 45 ม.7 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น กรรมการ
24 นางสมควร เทาเบา 80 ม.8 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น กรรมการ
25 นางนวลออง แกนทาเทพ 150 ม.8 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น กรรมการ
26 นางบุปผา คำพลงาม 94 ม.8 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น กรรมการ
27 นายยุทธ วรรณวิจิตร 29 ม.10 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น กรรมการ
28 นายทองจันทร์ เตชะแก้ว 16 ม.10 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น กรรมการ
29 นางกมลทิพย์ ยกสันเที้ย 18 ม.10 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น กรรมการ
30 นายบุญหนา สาแก้ว 84 ม.9 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น กรรมการ
31 นางหนูคล้าย โคตรภูธร 49 ม.9 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น กรรมการ
32 นางสุมนทา ใจตรง 228 ม.9 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น กรรมการ
33 นางกัลยา โอชา 45 ม.6 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น กรรมการ
34 นางสมบัติ อันตา 22 ม.6 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น กรรมการ
35 นางละไม ปิดตาทะสา 103 ม.6 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น กรรมการ

          สมาชิก ประกอบไปด้วย บ้านสระบัว บ้านยานาง บ้านนาคสะดุ้ง บ้านโคกสี บ้านหนองสะแบง บ้านโคกกลาง บ้านโนนหอม บ้านทุ่งแค และบ้านโนนแต้

7. กิจกรรมของกลุ่ม :
          1. การขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชชุมชน
          2. ประชุมสภาองค์กรชุมชนประจำเดือน
          3. ตรวจแปลงสมาชิก
          4. การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
          5. ติดตามนโยบายที่มีผลกระทบกับเกษตรกร
          6. อนุรักษ์พัฒนาข้าวพื้นบ้านเหมาะสมกับพื้นที่

8. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน :

          นายทองม้วน โลกาวี เลขที่ 101 ม.7 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 081-0473209

9. ผู้ให้ความรู้/ผู้สื่อสารเรื่องราวภายในกลุ่ม :

          1. นายทองม้วน โลกาวี เลขที่ 101 ม.7 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 081-0473209
          2. นายภควัตร บุปผาชาติ เลขที่ 66 ม.7 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น
          3. นายประยวน เพชรทา เลขที่ 76 ม. 8 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น

10.ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน :

          1. การขยายสมาชิกและพื้นที่ปลูกข้าวพื้นบ้าน
          2. ไม่มีตลาดข้าว
          3. ไม่มีหน่วยงานเข้ามาสนับสนุน

11. แนวทางการทำงานและทิศทางการทำงาน/ความต้องการการสนับสนุนจากภายนอก :
          1. จัดทำศูนย์พันธุกรรมชุมชน          
          2. การขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชชุมชนให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
          3. การอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ข้าวให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
          4. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

12. ความโดดเด่น :
          สภาองค์กรชุมชนตำบลเพ็กใหญ่ เป็นกลุ่มที่ขับเคลื่อนงานร่วมกับอบต.ในเรื่องการรับรองสิทธิเกษตรกรผ่านการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชท้องถิ่นพันธุ์พืชชุมชน ทำงานด้านการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน และการติดตามนโยบายที่มีผลกระทบต่อเกษตรกร

 


อ่าน 432มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)

912 ซ.งามวงศ์วาน 31 (ซอยย่อยที่ 7) อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์(Tel.) 02 591 1195-6, แฟกซ์(Fax.) 02 0028128 E-mail : sathaiaan@gmail.com
  ลิขสิทธิ์ @ 2014 .สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด มีปัญหาดาวน์โหลด/แนะนำเว็บไซต์/ต้องการนำเสนอข่าวสารติดต่อ ผู้ดูแลเว็บนี้