แหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวภาคอีสาน  >>  4.มหาสารคาม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมแปรรูปการเกษตร 
วิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมแปรรูปการเกษตร

1. ชื่อกลุ่ม : วิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมแปรรูปการเกษตร

2. ที่ตั้งและภูมินิเวศ :
          2.1 ที่ตั้ง :
วัดท่าสว่างอารมณ์ บ้านบุ่งเบา หมู่ 9 ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  
          2.2 ลักษณะภูมินิเวศ :
          บ้านบุ่งเบา ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มีลักษณะนิเวศเป็นนาทาม ลักษณะเป็นแอ่งกระทะ พื้นที่ลุ่มจะเป็นทางผ่านของน้ำ ฝนตกน้ำจะขัง ที่โนนถ้าฝนตกน้อยน้ำไม่ท่วม และพื้นที่ต่ำที่สุด ฝนตกมากหรือน้อยน้ำจะท่วม การตั้งบ้านจะตั้งหมู่บ้านตรงที่สูงเพื่อไม่ให้น้ำท่วมถึง

3. ขนาดพื้นที่นาแปลงรวม :
3 งาน (จะหมุนเวียนไปตามแปลงสมาชิก)

4. ความเป็นมา :
          บ้านบุ่งเบาเป็นหมู่บ้านที่ตั้งใกล้กับแม่น้ำชี เมื่อถึงฤดูน้ำหลากชาวบ้านในพื้นที่ต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำ ส่งผลกระทบกับการประกอบอาชีพหลักคือการทำนา ในแต่ละปีชาวบ้านจะทำนา 2 ครั้ง คือนาปรัง และนาปี
          ปี พ.ศ. 2553 เครือข่ายเกษตรพันธสัญญา โดยการนำของนายฉัฐ ภักดี ได้ขยายพื้นที่การทำงานจากบ้านขี้เหล็ก ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย ไปบ้านบุ่งเบา เพื่อขยายรูปธรรมเกษตรลุ่มน้ำชี ชาวบ้านให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม ในการค้นหารูปแบบเกษตรที่เหมาะ ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำการเกษตร การเลี้ยงปลานิลในกระชัง เป็นแนวร่วมในการขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายเกษตรพันธสัญญาที่ส่งผลกระทบกับเกษตรกรและเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน
          ปี พ.ศ. 2554 ได้รับการหนุนเสริมจากเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน ในการจัดตั้งกลุ่มเพื่อค้นหาอาชีพเสริมที่จะสามารถสร้างรายได้รวมแม่บ้าน ตั้งชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน “กลุ่มเกษตรพอเพียงบ้านบุ่งเบา” โดยมีสมาชิกเริ่มต้น 50 ครอบครัว และในปีเดียวกันกลุ่มได้ร่วมและจัดตั้งเครือข่ายเกษตรกรลุ่มน้ำชี จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งประกอบไปด้วย บ้านส้มโฮง บ้านขี้เหล็ก บ้านบุ่งเบา ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม และบ้านกอก ตำบลบ้านผือ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
          ปี พ.ศ. 2555 กลุ่มเข้าร่วมอบรมเทคนิคการพัฒนาพันธุ์ข้าวกับโครงการฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม จึงเกิดความสนใจเรื่องข้าวพื้นบ้าน ตัดสินใจค้นหาและรวบรวมพันธุ์ข้าวมาปลูกเพื่อศึกษาเหมาะกับพื้นที่บ้านบุ่งเบา ปี พ.ศ. 2556 ได้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านจึงทำให้สมาชิกในกลุ่มเกิดความแตกแยก
          ปี พ.ศ. 2557 ได้มีการรวมกลุ่มกันใหม่ โดยการนำของพระฐตรฐ ศิลาศิลป์ ตั้งชื่อกลุ่มใหม่ว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านบุ่งเบา

5. วัตถุประสงค์การจัดตั้งกลุ่ม :
          1. เพื่อสร้างอาชีพเสริมสามารถเพิ่มรายได้
          2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การประกอบอาชีพ

6. โครงสร้างกลุ่มและสมาชิก :


ลำดับ           ชื่อ-สกุล                                                   ตำแหน่ง
1           พระฐตรฐ ศิลาศิลป์                                               ประธาน
2           นางบุญหนา อัมพวา                                           รองประธาน
3           นางอ่อนสา อัมพวา                                               เลขาฯ
4           นางทองจันทร์ บุญประเสริฐ                                     ปฏิคม
5           นางทองมา เนืองมัจฉา                                        การตลาด
6           นางน้อย เกษมจิตร                                             กรรมการ
7           นางคำสอน เชื้อหอม  
8           นายบุญเพ็ง พลธรรม  
9           นางทองไกล เหลาทองสาร  
10         นางร่วน วิลัยชื่น  
11         นางทองอาจ จันทสมบัติ  
12         นางบัวไข เนืองมัจฉา  
13         นางถาวร พลธรรม  


7. กิจกรรมของกลุ่ม :
          1. อนุรักษ์และพัฒนาพันธุข้าวพื้นบ้าน
          2. ทอเสื่อ
          3. ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก เช่น ที่รองจาน รองแก้ว ฯลฯ
          4. ประชุมเครือข่ายเกษตรกรลุ่มน้ำชี จังหวัดมหาสารคาม

8. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน :
          1.พระฐตรฐ ศิลาศิลป์ วัดท่าสว่างอารมณ์ บ้านบุ่งเบา หมู่ 9 ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม หมายเลขโทรศัพท์ 088-5194146
          2. นางทองจันทร์ บุญประเสริฐ เลขที่ 49 หมู่ 9 ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม หมายเลขโทรศัพท์ 085-6092724

9. ผู้ให้ความรู้/ผู้สื่อสารเรื่องราวภายในกลุ่ม :

          1.พระฐตรฐ ศิลาศิลป์ วัดท่าสว่างอารมณ์ บ้านบุ่งเบา หมู่ 9 ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม หมายเลขโทรศัพท์ 088-5194146
          2. นางทองจันทร์ บุญประเสริฐ เลขที่ หมู่ 9 ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม หมายเลขโทรศัพท์ 085-6092724

10.ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน :
          1. การขยายสมาชิก
          2. ไม่มีงบประมาณในการดำเนินงาน

11. แนวทางการทำงานและทิศทางการทำงาน/ความต้องการการสนับสนุนจากภายนอก :
          1. แปรรูปข้าวกล้องจำหน่าย
          2. ประสานหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่ม

12. ความโดดเด่น :
          กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมแปรรูปการเกษตร เป็นกลุ่มที่มีความสนใจที่จะค้นหารูปแบบเกษตรที่เหมาะสมในลุ่มน้ำชี โดยเริ่มจากเรื่องข้าวพื้นบ้านและขยายกิจกรรมไปสู่การส่งเสริมอาชีพสตรีซึ่งทำผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก อาทิ เสื่อ ที่รองจาน ที่รองแก้ว
อ่าน 200มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)

912 ซ.งามวงศ์วาน 31 (ซอยย่อยที่ 7) อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์(Tel.) 02 591 1195-6, แฟกซ์(Fax.) 02 0028128 E-mail : sathaiaan@gmail.com
  ลิขสิทธิ์ @ 2014 .สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด มีปัญหาดาวน์โหลด/แนะนำเว็บไซต์/ต้องการนำเสนอข่าวสารติดต่อ ผู้ดูแลเว็บนี้