เรื่องราวและบทความน่าสนใจ  >>  เกษตรฯ เปิดเวทีแลกเปลี่ยน "ชุมชน" จัดการตัวเองยั่งยืน 

นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯได้จัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้เรื่อง “ชุมชนจัดการตนเองสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจตั้งแต่ระดับ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสังกัดและส่วนราชการต่างๆ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา รวมถึงสื่อมวลชน ที่จะช่วยเผยแพร่ข้อมูล ประสบการณ์ ความรู้เรื่องชุมชนจัดการตนเองสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และเพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการพัฒนาเกษตรกรและชุมชนอย่างแท้จริง

สำหรับรูปแบบการสัมมนา เป็นการอภิปรายร่วมกันระหว่างนักวิชาการ และปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ในปี พ.ศ. 2558 ทั้ง 3 สาขา จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1.นายสมศักดิ์ เครือวัลย์ สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 2.นายชัยพร พรหมพันธุ์ สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น และ3.นายสืบศักดิ์ จินดาพล สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเกษตรกรและชุมชน ซึ่งจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ในการดำเนินชีวิต และการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนประสบความสำเร็จ สามารถทำให้ตนเองหลุดพ้นจากความยากจน และสามารถใช้ประสบการณ์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า วันที่ 16 กรกฎาคม 2558
ภาพ :
http://extension.dld.go.th/th1/index.php?option=com_content&view=article&id=855:------12556&catid=53:2012-03-19-08-50-57&Itemid=45


อ่าน 409มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)

912 ซ.งามวงศ์วาน 31 (ซอยย่อยที่ 7) อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์(Tel.) 02 591 1195-6, แฟกซ์(Fax.) 02 0028128 E-mail : sathaiaan@gmail.com
  ลิขสิทธิ์ @ 2014 .สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด มีปัญหาดาวน์โหลด/แนะนำเว็บไซต์/ต้องการนำเสนอข่าวสารติดต่อ ผู้ดูแลเว็บนี้