ข่าวประชาสัมพันธ์  >>  ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างพื้นที่เรียนรู้เพื่อความมั่นคงทางอาหาร มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ซ.ไทรม้า11 ซ.ย่อยบางอ้อ 2 อ.เมือง จ.นนทบุรี 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นที่เรียนรู้เพื่อความมั่นคงทางอาหาร  (Learning Space for Food  Security)   

 

 

 

ความเป็นมา 

ในปัจจุบันกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กับความตระหนักเรื่องความปลอดภัยของอาหาร และความใส่ใจต่อสุขภาพ อันเป็นมิติที่เชื่อมโยงเข้ากับความมั่นคงทางอาหาร (Food security) นับเป็นเรื่องที่สังคมกำลังจับตามอง และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกคนให้เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ต่างๆ เช่น การกินคลีน ปั่นจักรยาน ประหยัดพลังงาน ใช้ถุงผ้าช่วยลดโลกร้อน เป็นต้น

ด้วยแนวคิดระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งเป็นระบบเกษตรที่ยืนอยู่บนหลักการของความเกื้อกูลกันระหว่างคนกับธรรมชาติ คนกับคน และที่สำคัญไม่ใช้สารเคมี กอปรกับเจตนารมณ์ตลอดระยะเวลาดำเนินงานที่ผ่านมาของมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ซึ่งยึดโยงไว้กับฐานการพัฒนาร่วมกันระหว่างเกษตรกรและชุมชนบนพื้นที่การเกษตรภูมินิเวศต่างๆ รวมถึงพื้นที่เกษตรแบบคนเมือง ที่เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม รักษาสมดุลระบบนิเวศ ใส่ใจคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ผลิต และห่วงใยสุขภาพของผู้บริโภค ตลอดจนความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ อันจะนำไปสู่ความมั่นคงทางอาหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสืบทอดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ตอบโจทย์สังคมปัจจุบันได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) จึงจัดทำโครงการการก่อสร้างพื้นที่เรียนรู้เพื่อความมั่นคงทางอาหารขึ้น เพื่อให้เป็นพื้นที่ของการสร้างกระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติการร่วมกันของคนในสังคม

 

วัตถุประสงค์ 

 “พื้นที่เรียนรู้เพื่อความมั่นคงทางอาหาร” จึงเป็นเสมือนพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดเกษตรกรรมยั่งยืน วิถีปฏิบัติ และเทคนิคทางการเกษตร จากประสบการณ์การดำเนินงานในหลากหลายพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก และมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ได้รวบรวมองค์ความรู้ที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลากว่าสามสิบปี ให้ผู้สนใจได้เรียนรู้ และสัมผัสด้วยตนเอง ทั้งในรูปแบบหนังสือ และเอกสารงานวิจัยชุมชนที่สามารถค้นคว้าได้จากห้องสมุด นิทรรศการ แปลงสาธิต หลักสูตรการอบรม ที่จัดไว้รองรับสำหรับการเรียนรู้รายบุคคล และหมู่คณะ นอกจากนี้ ยังสามารถปรับให้บริการเป็นสถานที่จัดประชุม และสัมมนา ได้ตามวาระโอกาสอีกด้วย

นอกจากนี้ พื้นที่เรียนรู้แห่งนี้จะเป็นพื้นที่แห่งการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางความคิด ร่วมเรียนรู้หลักปฏิบัติและเทคนิคด้านเกษตรกรรมยั่งยืน และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริโภคอย่างสร้างสรรค์ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตามยุคสมัย ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมทางสังคมที่ต้องร่วมกันสร้างขึ้น

           

 

แนะนำพื้นที่เรียนรู้ 

ณ ปัจจุบัน “พื้นที่เรียนรู้เพื่อความมั่นคงทางอาหาร” อยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง  บนพื้นที่ประมาณ 1.5 ไร่  ตั้งอยู่บริเวณ ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี  ซึ่งยังคงต้องการการสนับสนุนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างต่อไป 

    

ธนาคารพันธุกรรม : แหล่งรวบรวมตัวอย่าง พันธุ์ข้าว ผักสวนครัว ผักพื้นบ้าน ไม้ยืนต้น ไม้ผล ที่เป็นพันธุ์แท้ ให้ได้เรียนรู้ลักษณะทางพันธุกรรม วิธีการเก็บรักษา การเพาะปลูก รู้จักคุณค่าโภชนาการ และคุณค่าทางยา ซึ่งได้รวบรวมพืชพันธุ์บางส่วนไว้แลกเปลี่ยนกับผู้ที่สนใจนำไปปลูก

 

สวนผักคนเมืองรูปแบบต่างๆ  : นำเสนอสวนผักในรูปแบบต่างๆที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในพื้นที่เมือง พร้อมนำเสนอนวัตกรรมการปลูกผักในพื้นที่จำกัด และการดูแลรักษาที่สอดคล้องกับนิเวศเมืองคอนกรีต และวิถีชีวิตคนเมืองใหญ่

แปลงเกษตรทดลอง: พื้นที่ตัวอย่างและสาธิตการทำเกษตรแบบยั่งยืน ซึ่งว่าด้วยเรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน การกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน การทำนาไม่ใช้สารเคมี การทำเกษตรผสมผสาน และการเลี้ยงสัตว์แบบไม่ใช้สารเคมีและหัวอาหาร

 

ห้องสมุด และนิทรรศการความรู้ : คลังรวบรวมความรู้ ประสบการณ์การทำเกษตรกรรมยั่งยืนทั่วทุกภาคของประเทศ ข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตรและอาหารที่เครือข่ายเกษตรทางเลือกได้สะสมมากว่า 30 ปี โดยนำเสนอทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิตอล และวิดีทัศน์

 

ห้องประชุม/ห้องอบรม/ห้องเอนกประสงค์ : เป็นพื้นที่รองรับสำหรับการจัดอบรมและสัมมนา สามารถรองรับได้ประมาณ 40-50 คนต่อห้อง พื้นที่ในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการแก่องค์กรทั่วไป สามารถมาติดต่อเพื่อใช้พื้นที่ในการจัดประชุมหรืออบรมสัมมนาตามแต่วาระโอกาส

 

โรงครัว : ทำหน้าที่ทั้งเป็นครัวปรุงอาหารเลี้ยงผู้คนที่มาเยี่ยมชม ประชุม ฝึกอบรม และยังเป็นพื้นที่เสวนาของนักปรุง นักกิน นักชิม ได้มาแลกเปลี่ยนสูตรอาหาร ฝึกทำอาหารจากพืชผัก ไม้ผลตามฤดูกาลที่มีอยู่อย่างหลากหลาย

 

ระยะเวลาในการก่อสร้าง และการระดมทุน 

การก่อสร้างพื้นที่เรียนรู้เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ในระยะแรกใช้เวลาประมาณ  1 ปี    โดยมีพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง2 ส่วนหลัก รวมงบประมาณ 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน)

1.    การปรับพื้นที่ ปรับที่ดิน ยกระดับคันดิน ทำลำคลองส่งน้ำจากคลองซอยธรรมชาติ เพื่อจัดวางแผนผัง/ภูมิทัศน์ ให้เป็นแปลงเกษตรสาธิตตามแนวคิดระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และสวนผักคนเมือง รวมเนื้อที่1,700ตารางเมตร 

2.   อาคารเอนกประสงค์ สำหรับเป็นพื้นที่เรียนรู้ให้ค้นคว้า และเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ซึ่งประกอบด้วย ห้องสมุด ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ห้องฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ห้องครัว

o  ห้องสมุด ห้องจัดแสดงนิทรรศการ/สื่อการเรียนรู้ และพื้นที่จัดกระบวนการเรียนรู้  

o  ห้องฝึกอบรม /สัมมนา และพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการผลิตอาหารบนความหลากหลายของพันธุกรรมพื้นบ้าน วัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น และระบบอาหารในยุคสังคมปัจจุบัน  

 

สถานที่ติดต่อ  : มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)

เลขที่ 11 (912) ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 10 (แยก 7) 

ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

โทรศัพท์02-5911195-6 /โทรสาร 02-0028128 

อีเมล์:sathaiaan@gmail.com  Website: www.sathai.org

อ่าน 367


มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)

912 ซ.งามวงศ์วาน 31 (ซอยย่อยที่ 7) อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์(Tel.) 02 591 1195-6, แฟกซ์(Fax.) 02 0028128 E-mail : sathaiaan@gmail.com
  ลิขสิทธิ์ @ 2014 .สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด มีปัญหาดาวน์โหลด/แนะนำเว็บไซต์/ต้องการนำเสนอข่าวสารติดต่อ ผู้ดูแลเว็บนี้