มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)  >>  ความหมาย และรูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
ความหมาย
รูปแบบการทำเกษตรกรรมยั่งยืน รวบรวมรูปแบบการทำเกษตรกรรมยั่งยืน และอาชีพทางเลือกที่ส่งเสริมความพอเพียงและความยั่งยืน “เกษตรกรรมยั่งยืน” เป็นวิถีเกษตรกรรมที่ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและดำรงรักษาไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศ สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพและพอเพียงตามความจำเป็นพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรและผู้บริโภค พึ่งพาตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเอื้ออำนวยให้เกษตรกรและชุมชนท้องถิ่นสามารถพัฒนาได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้เพื่อความผาสุกและความอยู่รอดของมวลมนุษย์ชาติโดยรวม ซึ่งในปัจจุบันสามารถจำแนกรูปแบบการทำเกษตรกรรมยั่งยืนได้เป็น 6 รูปแบบเด่นๆ ดังนี้

1. ไร่หมุนเวียน เกษตรกรรมยั่งยืนที่รอคนเข้าใจ
2. สวนธรรมร่วมใจวิเวการาม...สถานที่แห่งคุณธรรมและศรัทธา
3. สวนละอองฟ้า อาศรมแห่งทุเรียน
4. สวนอนุรักษ์ธรรมชาติรัชเวทย์....200 ปี แห่งการอนุรักษ์
5. วนเกษตร
6. เกษตรทฤษฎีใหม่

อ่าน 141


 ประวัติความเป็นมา
 ความหมาย และรูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืน
 สถาบันเกษตรกรรมยั่งยืน

มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)

912 ซ.งามวงศ์วาน 31 (ซอยย่อยที่ 7) อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์(Tel.) 02 591 1195-6, แฟกซ์(Fax.) 02 0028128 E-mail : sathaiaan@gmail.com
  ลิขสิทธิ์ @ 2014 .สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด มีปัญหาดาวน์โหลด/แนะนำเว็บไซต์/ต้องการนำเสนอข่าวสารติดต่อ ผู้ดูแลเว็บนี้