กลับไป sathai โฮมเพจ

ดาว์นโหลดเอกสาร : ฐานทรัพยากรอาหาร
จัดทำโดย ฝ่ายข้อมูลไบโอไทย

<< กลับหน้าแรก << กลับหน้ารวมเรื่อง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเอกสารเกี่ยวกับแผนงานฐานทรัพยากรอาหาร
เกี่ยวกับ "น้ำพริก" อาทิเช่น

รายงานการศึกษาวิจัย
1. วัฒนธรรมน้ำพริก:รากเหง้าความอร่อยสู่การพัฒนาอาหาร
2. น้ำพริกล้านนาวัฒนธรรมการกินอยู่แบบพื้นอิงธรรมชาติ
3. เดินดินกินน้ำพริกอีสาน วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น
4. น้ำพริกภาคกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี
5. น้ำชุบกับชุมชนภาคใต้
6. เครื่องปรุงน้ำพริกพื้นฐาน ผัก และเครื่องแนม

เอกสารการสัมภาษณ์
อาจารย์ฉลาดชาย รมิตานนท์
อาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์
อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
อาจารย์ล้อม เพ็งแก้ว
รองศาสตราจารย์ปราณี วงษ์เทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสมร คงพันธุ์

สามารถดาว์นโหลดได้ ที่นี้


หมายเหตุ
1. ดู ประมวลภาพการจัดประชันน้ำพริกยอดนิยม 4 ชุมชนชาติพันธุ์ ในโครงการน้ำพริกเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ วันที่ 13 ตุลาคม 2549 ณ มูลนิธิข้าวขวัญ จ.สุพรรณบุรี

2. อ่าน คำต่อคำจากเวทีเสวนา “เส้นทางแห่งน้ำพริก” การถอดเทปจากเวทีเสวนาเรื่อง “เส้นทางแห่งน้ำพริก” โดยมีผู้ร่วมเสวนาได้แก่ เดชา ศิริภัทร จากมูลนิธิข้าวขวัญ วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ จากมูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย) และ ชะลอ หงษ์โต แชมป์น้ำพริก 3 สูตร จากโรงเรียนชาวนาบ้านวัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินรายการโดย วลัยพร อดออมพานิช จากมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)

3. สำหรับผู้ที่สนใจสูตรน้ำพริกประเภทต่างๆ อ่านได้จาก "ภูมิปัญญาการทำน้ำพริกของกลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดสุพรรณบุรี"