DESIGNED BY JOOMLATD

หน้าแรก

Print

คนรุ่นใหม่กับเกษตรกรรมไทย

สถานการณ์ภาคการเกษตรในปัจจุบันมีปัญหา อุปสรรค์เกิดขึ้น โดยเฉพาะราคาผลผลิตตกต่ำบวกกับสภาพอากาศที่ไม่แน่นอนส่งผลให้ปริมาณผลผลิตไม่คงที่ ทำให้คนรุ่นใหม่ที่สนใจการทำเกษตรต้องคิดทบทวนให้รอบด้าน และนักศึกษาที่ตัดสินใจเข้ามาเรียนสาขาการเกษตรเขามีแนวคิดกันอย่างไรบ้างกับอาชีพเกษตรกรในสาขาที่เขากำลังเรียนอยู่ ไปฟังมุมมองของพวกเขากันครับ

TOP