DESIGNED BY JOOMLATD

หน้าแรก

Print

คนรุ่นใหม่กับเกษตรกรรมไทย

          "การอพยพแรงงานในภาคการเกษตรของคนหนุ่นสาวในปัจจุบันมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น และได้ส่งผลให้สังคมไทยเผชิญกับสถานการณ์เกษตรกรผู้สูงอายุ..." มุมมองด้านการเกษตรและแผนในอนาคตของคนรุ่นใหม่ รวมถึงข้อจำกัดที่อาจเผชิญในช่วงเริ่มต้นทำการเกษตรจะเป็นอย่างไรนั้น ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ตาม Link นี้ค่ะ

TOP