DESIGNED BY JOOMLATD
พิมพ์

การจัดการวัชพืชโดยไม่ใช้สารเคมสังเคราะห์

เขียนโดย Super User. Posted in บทความทั่วไป category

 

 

มุมมอง ประสบการณ์ และแนวทาง

การจัดการวัชพืชโดยวีถีเกษตรกรรมเชิงนิเวศ จากต่างประเทศ

นคร ลิมปคุปตถาวร

เกษตรกรชีวพลวัตและนักวิชาการอิสระด้านเกษตรกรรมยั่งยืน

ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้เกษตรในเมือง บ้านเจ้าชาย

เปิดดวงตา มองมุมใหม่ กับวัชพืช: จากมุมมองและประสบการณ์เกษตรกรรมเชิงนิเวศ

            วัชพืชเป็นวัชพืชเฉพาะในมุมมองอันหยิ่งยโสของมนุษย์เท่านั้น เพราะมันขึ้นในพื้นที่ที่เราไม่ต้องการให้มันขึ้น แต่ในธรรมชาติวัชพืชมีบทบาทสาคัญและน่าสนใจ เพราะทนทานต่อสภาพที่พืชที่เราเพาะปลูกทนไม่ได้ เช่น ความแห้งแล้ง ดินเป็นกรด ดินขาดฮิวมัส ขาดแร่ธาตุ หรือมีแร่ธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไป

            วัชพืชเป็นประจักษ์พยานของความล้มเหลวของมนุษย์ที่พยายามบงการดิน มันขึ้นดาษดื่นในที่ที่มนุษย์ปลูกอะไรไม่ขึ้น เป็นสิ่งบ่งบอกความผิดพลาดของเราและความถูกต้องของธรรมชาติ

            วัชพืชมีเรื่องราวมากมายที่ต้องการจะบอกเล่า เป็นวิธีสั่งสอนมนุษย์ของธรรมชาติ เรื่องราวเหล่านั้นช่างน่าสนใจ ถ้าเพียงแต่เรายอมรับฟัง เราจะเข้าใจอะไรอีกมากมายเกี่ยวกับพลังอันละเอียดอ่อนที่ธรรมชาติ ได้เกื้อกูล เยียวยา ถ่วงดุล และบางครั้งก็หยอกล้อเรา...           

            วัชพืชมีเรื่องราวมากมายที่ต้องการจะบอกเล่า เป็นวิธีสั่งสอนมนุษย์ของธรรมชาติ เรื่องราวเหล่านั้นช่างน่าสนใจ ถ้าเพียงแต่เรายอมรับฟัง เราจะเข้าใจอะไรอีกมากมายเกี่ยวกับพลังอันละเอียดอ่อนที่ธรรมชาติ ได้เกื้อกูล เยียวยา ถ่วงดุล และบางครั้งก็หยอกล้อเรา...

 

Ehrenfried E. Pfeifer

ผู้บุกเบิกเกษตรกรรมชีวพลวัตและเกษตรกรรมอินทรีย์ในสหรัฐอเมริกา 

จาก Weeds and What They Tell Us ในปี ค.ศ. 1970 

            คงจะเป็นการดีเป็นอย่างยิ่งหากการศึกษาและวิจัยด้านวัชพืชในประเทศไทยได้มีมุมมองและประสบการณ์เฉกเช่น ดร.เออร์เรนพรีดไฟฟ์เฟอร์นักวิทยาศาสตร์ผู้เป็นทั้งลูกศิษย์และผู้ร่วมงานของรูดอลฟ์สไตเนอร์1และยังเป็นผู้บุกเบิกเกษตรกรรมชีวพลวัตและเกษตรกรรมอินทรีย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะมุมมองและประสบการณ์ของท่านนั้นเปี่ยมไปด้วยความเคารพการเรียนรู้และแสวงหาการทางานตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรหรือเป็นหนึ่งเดียวกันกับธรรมชาติซึ่งเป็นหลักการหรือหัวใจสาคัญของเกษตรกรรมเชิงนิเวศและเกษตรกรรมยั่งยืนอื่น ๆ มาจนถึงปัจจุบัน

            นอกจากนักวิชาการอย่างดร.ไฟฟ์เฟอร์แล้วยังมีเกษตรกรอีกหลายคนที่เข้าใจธรรมชาติของวัชพืชและสามารถอยู่ร่วมและทำการเพาะปลูกได้เป็นอย่างดีท่ามกลางการดารงอยู่ของวัชพืช อาทิ เช่น คุณชิมเป มูรากามิ เกษตรกรที่ทำเกษตรกรรมธรรมชาติในเขตอิหงะ และผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ Ainou Kai ในจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น และยังเป็นอดีตประธานสมาคมเกษตรกรแห่งเอเชีย (Asian Farmers Association)ซึ่งเป็นหนึ่งในชาวต่างชาติผู้มีคุณูปการในการบุกเบิกเกษตรธรรมชาติและเกษตรกรรมอินทรีย์ในประเทศไทยอีกท่านหนึ่ง ตั้งแต่ 20 ปีก่อนในการทำฟาร์มเกษตรกรรมนิเวศที่ใช้ระบบการตลาดแบบชุมชนสนับสนุนการเกษตรเป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่สวนดวงตะวันเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ได้กล่าวไว้หนังสือ “สู่สำนึกธรรมชาติ คู่มือเกษตรกรรมนิเวศในเขตร้อน” ตำราเกษตรกรรมเชิงนิเวศสำหรับเกษตรกรเล่มแรกๆ ที่มีจัดพิมพ์เป็นภาษาไทย เอาไว้อย่างน่าสนใจว่า 

TOP