DESIGNED BY JOOMLATD
พิมพ์

การจัดการวัชพืชโดยไม่ใช้สารเคมสังเคราะห์ - 1

เขียนโดย Super User. Posted in บทความทั่วไป category

Shimpei Murakami 

ชาวญี่ปุ่นผู้มีคุณูปการในการริเริ่มเกษตรกรรมอินทรีย์ในประเทศไทยผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ AINOUKA จังหวัดมิเอะเกษตรกร และอดีตประธานสมาคมเกษตรกรแห่งเอเชีย

...วัชพืชเป็นการปฐมพยาบาลของธรรมชาติ...

...เฉกเช่นผิวหนังของมนุษย์เรา เมื่อเกิดบาดแผลจะเกิดเนื้อเยื่อบางไปหุ้มบริเวณผิวหนังที่ฉีกขาด เพื่อให้เลือดหยุดไหล เมื่อแผลดีขึ้น เยื่อบางๆ นั้นก็หลุดออกไป...

...ผืนดินที่โล่งเตียนก็เปรียบเสมือนผิวหนังของธรรมชาติที่ได้รับบาดแผลวัชพืชก็คือผิวหนังบางๆที่ให้การคุ้มครองด้วยการปกคลุมดินเพื่อหยุดยั้งการพังทลายพังพอชอื่นและค้นไม้เริ่มขึ้นวัชพืชก็จะหายไป...    

            ดังนั้น บทบาทสาคัญของวัชพืชในธรรมชาติ ก็คือ การอนุรักษ์ดิน มีบทบาทในการยับยั้งการพังทลายของหน้าดิน เวลาฝนตกหนักเราจะสังเกตเห็นน้าโคลนขุ่นไหลหลากจากพื้นที่เพาะปลูกที่ถูกไถพรวน และปราศจากวัชพืชหรือมีวัชพืชขึ้นน้อย ในทางตรงกันข้ามพื้นดินที่มีวัชพืชปกคลุม เราจะเห็นน้ำที่ไหลออกไปเป็นน้ำที่ใสสะอาด ไม่มีการชะล้างหน้าดินออกไป 

            นอกจากนี้ วัชพืชยังมีความสัมพันธ์กับความอุดมสมบูรณ์ของดินอย่างเป็นหนึ่งเดียวกัน ดังมุมมองและประสบการณ์ของคุณชิมเป ที่สอดคล้องกับคุณฮวาง เถียน ควาน และคุณอู๋ สุ่ย หยุน เกษตรกรชาวมาเลเซียและไต้หวันที่ริเริ่มเกษตรชีวพลวัต2ในแปลงขนาดใหญ่ที่สามารถจำหน่ายในเชิงพานิชย์ได้เป็นคนแรกๆ ในกลุ่มประเทศโซนเอเชีย โดยมีข้อสรุปจากประสบการณ์ที่สอดคล้องของทั้งสามคน 

TOP