DESIGNED BY JOOMLATD
พิมพ์

การจัดการวัชพืชโดยไม่ใช้สารเคมสังเคราะห์ - 3

เขียนโดย Super User. Posted in บทความทั่วไป category

 

 

 Wu Shui Yun

เกษตรกรผู้ทำเกษตรชีวพลวัตรคนแรกในไต้หวัน

ผู้ฝึกสอนเกษตรชีวพลวัตในภูมิภาคเอเชีย

...เข้าใจธรรมชาติ วัชพืชก็ไม่มี... 

... ”สิ่งที่ดีหรือไม่ดีนั้น ล้วนแต่เป็นการตัดสินโดยตัวเราเอง ธรรมชาติไม่เคยตัดสินว่าอะไรดีหรือไม่ดี ทุกสิ่งในธรรมชาติมีบทบาทและเหตุผลการดำรงอยู่ของเขา เราเพียงต้องเข้าใจว่าทำไมเขาถึงชอบมาอยู่ในผืนนาของเรา"...



ภาพการตัดสับปอเทืองและวัชพืชเพื่อเตรียมไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดปรับปรุงดิน(ซ้าย) และภาพดินที่ผ่านการปรับปรุงด้วยปุ๋ยพืชสดกับวัชพืชจนมีโครงสร้างดี (ขวา) ในฟาร์มเกษตรชีวพลวัตของคุณ Ng Tien Khuan ในมาเลเซีย

...การมีวัชพืชในแปลง ไม่จำเป็นจะต้องมีผลผลิตต่ำเสมอไป...

            จากประสบการณ์ของเกษตรกรที่เปี่ยมไปด้วยภูมิปัญญาและการหยั่งรู้ ที่รู้จักและเข้าใจธรรมชาติธรรมชาติเป็นอย่างดี พบว่า การทำเกษตรนั้นสามารถอยู่ร่วมกันกับพืชที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือที่เราเคยเรียกว่า “วัชพืช” ได้ และไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีผลผลิตต่ากว่าการเกษตรที่กำจัดวัชพืชด้วยสารเคมีสังเคราะห์เสมอไป ดังวิถีเกษตรกรรมแบบ “อกรรม” ที่ไม่มีการกาจัดวัชพืช ไม่ใช้กำจัดศัตรูพืช ไม่ไถพรวนดิน และไม่ใส่ปุ๋ยใดๆ อันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวของเกษตรกรรมธรรมชาติตามแนวทางของคุณมาซาโนบุ ฟูกุโอกะ ที่ได้กระตุกมโนสำนึกของเกษตรกรและผู้คนที่สนใจไปทั่วโลก ในช่วงเวลากึ่งศตวรรษที่ผ่านมา       

            แม้วันนี้คุณฟูกุโอกะจะได้จากไปแล้ว แต่คุณฟูกุโอกะก็เคยได้พิสูจน์ผลสัมฤทธิ์อันเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลก โดยในไร่นาที่คุณคุณฟูกุโอกะได้เคยทำการเพาะปลูกและดูแลนั้น กลับมีผลผลิตข้าวสูงกว่าผลผลิตเฉลี่ยของประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนมีพืชผักและไม้ผลนานาชนิดขึ้นท่ามกลางพืชป่าและพืชท้องถิ่นที่ขึ้นเอง ที่คนทั่วไปเห็นเป็นวัชพืช 

TOP