DESIGNED BY JOOMLATD

หน้าแรก

Print

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมแปรรูปการเกษตร

วิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมแปรรูปการเกษตร

 

1. ชื่อกลุ่ม : วิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมแปรรูปการเกษตร

 

2. ที่ตั้งและภูมินิเวศ :

          2.1 ที่ตั้ง : วัดท่าสว่างอารมณ์ บ้านบุ่งเบา หมู่ 9 ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  

          2.2 ลักษณะภูมินิเวศ :

          บ้านบุ่งเบา ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มีลักษณะนิเวศเป็นนาทาม ลักษณะเป็นแอ่งกระทะ พื้นที่ลุ่มจะเป็นทางผ่านของน้ำ ฝนตกน้ำจะขัง ที่โนนถ้าฝนตกน้อยน้ำไม่ท่วม และพื้นที่ต่ำที่สุด ฝนตกมากหรือน้อยน้ำจะท่วม การตั้งบ้านจะตั้งหมู่บ้านตรงที่สูงเพื่อไม่ให้น้ำท่วมถึง

 

3. ขนาดพื้นที่นาแปลงรวม : 3 งาน (จะหมุนเวียนไปตามแปลงสมาชิก)

 

4. ความเป็นมา :

          บ้านบุ่งเบาเป็นหมู่บ้านที่ตั้งใกล้กับแม่น้ำชี เมื่อถึงฤดูน้ำหลากชาวบ้านในพื้นที่ต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำ ส่งผลกระทบกับการประกอบอาชีพหลักคือการทำนา ในแต่ละปีชาวบ้านจะทำนา 2 ครั้ง คือนาปรัง และนาปี

          ปี พ.ศ. 2553 เครือข่ายเกษตรพันธสัญญา โดยการนำของนายฉัฐ ภักดี ได้ขยายพื้นที่การทำงานจากบ้านขี้เหล็ก ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย ไปบ้านบุ่งเบา เพื่อขยายรูปธรรมเกษตรลุ่มน้ำชี ชาวบ้านให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม ในการค้นหารูปแบบเกษตรที่เหมาะ ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำการเกษตร การเลี้ยงปลานิลในกระชัง เป็นแนวร่วมในการขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายเกษตรพันธสัญญาที่ส่งผลกระทบกับเกษตรกรและเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน

          ปี พ.ศ. 2554 ได้รับการหนุนเสริมจากเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน ในการจัดตั้งกลุ่มเพื่อค้นหาอาชีพเสริมที่จะสามารถสร้างรายได้รวมแม่บ้าน ตั้งชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน “กลุ่มเกษตรพอเพียงบ้านบุ่งเบา” โดยมีสมาชิกเริ่มต้น 50 ครอบครัว และในปีเดียวกันกลุ่มได้ร่วมและจัดตั้งเครือข่ายเกษตรกรลุ่มน้ำชี จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งประกอบไปด้วย บ้านส้มโฮง บ้านขี้เหล็ก บ้านบุ่งเบา ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม และบ้านกอก ตำบลบ้านผือ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

          ปี พ.ศ. 2555 กลุ่มเข้าร่วมอบรมเทคนิคการพัฒนาพันธุ์ข้าวกับโครงการฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม จึงเกิดความสนใจเรื่องข้าวพื้นบ้าน ตัดสินใจค้นหาและรวบรวมพันธุ์ข้าวมาปลูกเพื่อศึกษาเหมาะกับพื้นที่บ้านบุ่งเบา ปี พ.ศ. 2556 ได้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านจึงทำให้สมาชิกในกลุ่มเกิดความแตกแยก

          ปี พ.ศ. 2557 ได้มีการรวมกลุ่มกันใหม่ โดยการนำของพระฐตรฐ ศิลาศิลป์ ตั้งชื่อกลุ่มใหม่ว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านบุ่งเบา

 

5. วัตถุประสงค์การจัดตั้งกลุ่ม :

          1. เพื่อสร้างอาชีพเสริมสามารถเพิ่มรายได้

          2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การประกอบอาชีพ

 

6. โครงสร้างกลุ่มและสมาชิก :

 

ลำดับ                  ชื่อ-สกุล                                                        ตำแหน่ง

1                        พระฐตรฐ ศิลาศิลป์                                                     ประธาน

2                        นางบุญหนา อัมพวา                                                    รองประธาน

3                        นางอ่อนสา อัมพวา                                                     เลขาฯ

4                        นางทองจันทร์ บุญประเสริฐ                                           ปฏิคม

5                        นางทองมา เนืองมัจฉา                                                 การตลาด

6                        นางน้อย เกษมจิตร                                                    กรรมการ

7                        นางคำสอน เชื้อหอม           

8                        นายบุญเพ็ง พลธรรม          

9                        นางทองไกล เหลาทองสาร    

10                      นางร่วน วิลัยชื่น    

11                      นางทองอาจ จันทสมบัติ      

12                      นางบัวไข เนืองมัจฉา          

13                      นางถาวร พลธรรม 

 

7. กิจกรรมของกลุ่ม :

          1. อนุรักษ์และพัฒนาพันธุข้าวพื้นบ้าน

          2. ทอเสื่อ

          3. ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก เช่น ที่รองจาน รองแก้ว ฯลฯ

          4. ประชุมเครือข่ายเกษตรกรลุ่มน้ำชี จังหวัดมหาสารคาม

 

8. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน :

          1.พระฐตรฐ ศิลาศิลป์ วัดท่าสว่างอารมณ์ บ้านบุ่งเบา หมู่ 9 ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม หมายเลขโทรศัพท์ 088-5194146

          2. นางทองจันทร์ บุญประเสริฐ เลขที่ 49 หมู่ 9 ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม หมายเลขโทรศัพท์ 085-6092724

 

9. ผู้ให้ความรู้/ผู้สื่อสารเรื่องราวภายในกลุ่ม :

          1.พระฐตรฐ ศิลาศิลป์ วัดท่าสว่างอารมณ์ บ้านบุ่งเบา หมู่ 9 ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม หมายเลขโทรศัพท์ 088-5194146

          2. นางทองจันทร์ บุญประเสริฐ เลขที่ หมู่ 9 ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม หมายเลขโทรศัพท์ 085-6092724

 

10.ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน :

          1. การขยายสมาชิก

          2. ไม่มีงบประมาณในการดำเนินงาน

 

11. แนวทางการทำงานและทิศทางการทำงาน/ความต้องการการสนับสนุนจากภายนอก :

          1. แปรรูปข้าวกล้องจำหน่าย

          2. ประสานหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่ม

 

12. ความโดดเด่น :

          กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมแปรรูปการเกษตร เป็นกลุ่มที่มีความสนใจที่จะค้นหารูปแบบเกษตรที่เหมาะสมในลุ่มน้ำชี โดยเริ่มจากเรื่องข้าวพื้นบ้านและขยายกิจกรรมไปสู่การส่งเสริมอาชีพสตรีซึ่งทำผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก อาทิ เสื่อ ที่รองจาน ที่รองแก้ว

TOP