DESIGNED BY JOOMLATD
Print

Written by Super User. Posted in ความรู้ เทคนิค category

บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการสารเคมีการเกษตร: เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทบาทองค์กรประชาชนกับการจัดการสารเคมีทางการเกษตร” 10 - 11 พฤษภาคม 2550

ตลอดเส้นทางสารเคมีการเกษตร ตั้งแต่การนำเข้า ผลิต ครอบครอง จำหน่าย ขนส่ง ใช้ กำจัดของเสีย รวมไปถึงการตกค้างอยู่ในผลผลิตของเกษตรกร มีกฎหมายควบคุมอยู่ 10 ฉบับ คือ 1.พ.ร.บ.วัตถุอันตราย 2.พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 3.พ.ร.บ.การสาธารณสุข 4. พ.ร.บ.โรงงาน 5.พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค 6.พ.ร.บ.อาหาร 7. พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 8.พ.ร.บ.การจราจรทางบก 9. พ.ร.บ.ศุลกากร 10.พ.ร.บ.การเดินเรือ

Print

Written by Super User. Posted in ความรู้ เทคนิค category

บทบาทองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทากับการจัดการสารเคมีการเกษตรและการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนของชุมชน : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทบาทองค์กรประชาชนกับการจัดการสารเคมีทางการเกษตร10 - 11 พฤษภาคม 2550

 

ในเวทีการเมืองระดับท้องถิ่นหรือองค์การ บริหารส่วนตำบล (อบต.) หากมีคนที่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพิษภัยสารเคมีการเกษตรเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงก็จะเป็นแนว ทางหนึ่งในการผลักดันหรือออกข้อบังคับการใช้สารเคมีการเกษตรในระดับชุมชนได้ ดังนั้นคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทาจึงมีสมาชิกของสหกรณ์การ เกษตรยั่งยืนแม่ทาจำกัดเข้าไปเป็นคณะทำงานอยู่หลายท่าน

รู้จักตำบลแม่ทา

Print

Written by Super User. Posted in ความรู้ เทคนิค category

 

ทางเลือกภาคประชาชนในการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

การประชุมห้องย่อยเป็นหนึ่งในกิจกรรมของเวทีสัมมนาอธิปไตยของภาคประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่ 23 ตุลาคม 2550 เวลา 13.30 - 17.00 น.  ณ ห้องพาเลช 2 โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

 

          การประชุมห้องย่อยเรื่องทางเลือกภาคประชาชนในการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากร อย่างยั่งยืน เป็นเวทีเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเรียนรู้ทิศทางการพัฒนาทางเลือกใหม่ของภาคประชาชน จากชุดประสบการณ์ตรงของชุมชนต่างๆ ซึ่งถอดบทเรียนจากการต่อสู้เพื่อพิทักษ์อธิปไตยของตนและฐานทรัพยากร รวมถึงพิจารณาแนวทางและความพยายามในการขับเคลื่อนองค์องค์กรเกษตรกรและขบวน การภาคประชาชนจากประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในเอเชียแปซิฟิคต่อประเด็นสิ่งแวดล้อม

Print

Written by Super User. Posted in ความรู้ เทคนิค category

บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการสารเคมีการเกษตร: เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทบาทองค์กรประชาชนกับการจัดการสารเคมีทางการเกษตร” 10 - 11 พฤษภาคม 2550

ตลอดเส้นทางสารเคมีการเกษตร ตั้งแต่การนำเข้า ผลิต ครอบครอง จำหน่าย ขนส่ง ใช้ กำจัดของเสีย รวมไปถึงการตกค้างอยู่ในผลผลิตของเกษตรกร มีกฎหมายควบคุมอยู่ 10 ฉบับ คือ 1.พ.ร.บ.วัตถุอันตราย 2.พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 3.พ.ร.บ.การสาธารณสุข 4. พ.ร.บ.โรงงาน 5.พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค 6.พ.ร.บ.อาหาร 7. พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 8.พ.ร.บ.การจราจรทางบก 9. พ.ร.บ.ศุลกากร 10.พ.ร.บ.การเดินเรือ

Print

Written by Super User. Posted in ความรู้ เทคนิค category

ชุมชนลุ่มน้ำหลังสวนตอนบนกับการจัดการสารเคมีทางการเกษตร

 

ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ประกอบไปด้วย 9 หมู่บ้านและเป็นตำบลหนึ่งของพื้นที่ลุ่มน้ำหลังสวนตอนบน ลักษณะทางกายภาพเป็นภูเขาดินสลับซับซ้อน มีที่ราบเล็กๆ ระหว่างภูเขาและพื้นที่ลาดชันอันเป็นที่ทำเกษตรกรรม

 

อดีตคนในชุมชนมีอาชีพหาแร่ดีบุกและทำเกษตร แบบสวนพ่อเฒ่า (สวนโบราณ) ซึ่งมีรูปแบบที่เด่นชัดคือการปลูกไม้ผลหลายๆ ชนิดในแปลงเดียวกัน หลังจากปี 2518 มีการส่งเสริมระบบการเกษตรที่มุ่งส่งสินค้าออกสู่ต่างประเทศเพื่อเพิ่มราย ได้ให้กับประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นเหตุให้มีการนำเอา พืชพาณิชย์หลายชนิดเข้ามาปลูกในพื้นที่แบบเชิงเดี่ยว เช่น กาแฟ ปาล์มน้ำมัน ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ส่งผลให้มีการใช้สารเคมีในปริมาณมาก และเป็นสาเหตุให้เกิดการอพยพเข้ามาของคนต่างถิ่นไม่ว่าจากพื้นที่ลุ่มน้ำตา ปี ลุ่มน้ำปากพนัง ตลอดจนภาคอีสาน เข้ามาบุกเบิกพื้นที่ป่าเพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน

TOP