DESIGNED BY JOOMLATD
Print

Written by Super User. Posted in ความรู้ เทคนิค category

แลก...แบ่ง...ปัน...พันธุ์ข้าวแต่แรกงานแลกเปลี่ยนพันธุกรรม

ข้าวพื้นบ้านของเครือข่ายชาวนาทางเลือกภาคใต้ ปี 2552

 

                เรียบเรียงโดย นาถพงศ์ พัฒนพันธ์ชัย มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)

กว่าจะมาเป็นงาน แลก...แบ่ง...ปันหากมองย้อนกลับไปอาจกล่าวได้ว่าการทำงานด้านพันธุกรรมข้าวพื้นบ้านในเครือ ข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้ เริ่มต้นอย่างจริงจังในช่วงของโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของ เกษตรกรรายย่อย ประมาณปี 2547-2548 และมีการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับงานพันธุกรรมข้าวในหลายระดับเรื่อยมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ลุ่มทะเลสาบสงขลา (ประกอบด้วยจังหวัดพัทลุง สงขลา และนครศรีธรรมราช)

Print

Written by Super User. Posted in ความรู้ เทคนิค category

เมื่อชาวนาภาคใต้พบชาวนาภาคอีสานใน... กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การอนุรักษ์ พัฒนาและยกระดับความรู้ เรื่องข้าวพื้นบ้านในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน (ภาคอีสาน ภาคใต้) วันที่ 17 - 20 พฤศจิกายน 2551

 

                เมื่อชาวนาภาคใต้พบชาวนาภาคอีสานใน...กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การอนุรักษ์ พัฒนาและยกระดับความรู้ เรื่องข้าวพื้นบ้านในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน (ภาคอีสาน ภาคใต้)กว่าจะมาเป็นกิจกรรมครั้งนี้....

Print

Written by Super User. Posted in ความรู้ เทคนิค category

ภูมิทัศน์ความมั่นคงทางอาหาร โดย ดร. สมศักดิ์ สุขวงศ์

 

การฟื้นฟูระบบนิเวศน์ธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางอาหารในช่วงไม่นานมานี้ มีการใช้ยุทธศาสตร์ “Landscape” มาใช้ในการขับเคลื่อนงาน โดยอาจารย์สมศักดิ์  สุขวงศ์ กล่าวถึงหลักการสำคัญของ Landscape เพื่อเป็นแนวทางให้แก่การขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงทางอาหาร อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย ณ มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) เมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา ดังนี้

Print

Written by Super User. Posted in ความรู้ เทคนิค category

มุมหนึ่งจากเส้นทางพันธุกรรมพืชพื้นบ้าน เก็บตกจากโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การอนุรักษ์

พัฒนาและยกระดับความรู้ เรื่องข้าวพื้นบ้านในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน (ภาคอีสาน ภาคใต้ )

 

                เก็บตกจาก โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การอนุรักษ์ พัฒนาและยกระดับความรู้ เรื่องข้าวพื้นบ้านในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน (ภาคอีสาน ภาคใต้ )

                เสี่ยวหรือเกลอ เป็นคำที่ใช้เรียกคนที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกัน มีควมผูกพันธ์ถึงขั้นพึ่งพาอาศัยกัน แลกเปลี่ยนบอกเล่าเรื่องราวความทุกข์ยาก ความเดือดร้อน ชีวิตความเป็นอยู่ การทำมาหากิน คบหาสนิทสนมแนบแน่นและจะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลดุจเป็นพี่น้องร่วมสายเลือด เดียวกัน

Print

Written by Super User. Posted in ความรู้ เทคนิค category

ฟื้นคืนวิถีชาวนาในเมืองหลวงปาล์มน้ำมัน ปฏิบัติการสร้างความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนห้วยน้ำขาว จังหวัดกระบี่

                รายงานโดย ถาวร ศร่างเศร้าเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกจังหวัดกระบี่

 

กลุ่มชาวนาตำบลห้วยน้ำขาว เป็นกลุ่มที่รวบรวมสมาชิกทั้งที่ยังมีพื้นที่ทำนาเป็นของตนเอง และไม่มีที่ทำนาเป็นของตนเอง และยังอยากที่จะทำนา เข้ามารวมกลุ่มได้ 16 คน เพื่อที่จะสืบทอดวิถีการทำนา รักษาพื้นที่นา และพันธุกรรมข้าวท้องถิ่นเอาไว้

TOP