DESIGNED BY JOOMLATD
Print

Written by Super User. Posted in ความรู้ เทคนิค category

ปองซา บ้านลัวะที่เมืองน่าน กินข้าวพื้นบ้านบนดอยภูคา

เดินทางแวะเวียนไปเยือนถิ่นภูเขาสูงแห่งเมือง น่านหลายครั้งหลายคราแล้ว แต่ดอยภูคายังคงมนต์ขลังอยู่ไม่เสื่อมคลาย แม้ว่าช่วงนี้จะย่างเข้าหน้าร้อนแล้ว แต่พื้นที่สูงแถบนี้ก็ยังคงมีสายหมอกขาวๆ สายลมเย็นๆให้สัมผัสอยู่ได้เสมอๆ แถมยังคงได้ตื่นเต้นกับเส้นทางสูงชันของเทือกเขาแห่งนี้ได้พอสมควร ครั้งนี้เราไม่ได้มาเพื่อทำความรู้จักกับชมพูภูคาพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นหายาก ของที่นี่ แต่มาเพื่อเรียนรู้วิถีแห่งชนเผ่าลัวะซึ่งใช้ชีวิตแบบเกื้อกูลกับธรรมชาติมา ช้านานแล้ว

Print

Written by Super User. Posted in ความรู้ เทคนิค category

ปลูกข้าวไร่ในสวนยาง...ปลูกอาหารเพื่อชุมชน เก็บมาเล่าจากเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปลูกข้าวไร่พื้นบ้าน ณ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคอกช้าง

 

ท่ามกลางจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องพืชเศรษฐกิจ มองไปทางไหนก็เห็นยางพาราและปาล์มน้ำมันสุดลูกหูลูกตา แต่ยังคงมีชุมชนเล็กๆ ชุมชนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาบอกกับคนรอบข้างว่าต่อจากนี้ไป นอกจากทิวป่ายางและดงปาล์มน้ำมัน อาหารจะเริ่มงอกงามขึ้นมาจากดิน อาหารที่เราทุกคนกินกันทุกมื้อทุกยาม อาหารที่อยู่คู่กับชุมชนมานานแสนนาน อาหารที่หลายคนอาจลืมกันไปเมื่อข้าวพื้นบ้านกลับมาสู่ชุมชน

Print

Written by Super User. Posted in ความรู้ เทคนิค category

บันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเทศต้องปฏิรูปอย่างไรเพื่อเกษตรกรไทยพ้นวิกฤต

 

                การประชุมในวันนี้ เกิดจากหน่วยงานหลัก 3 หน่วยงาน คือ คณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานส่งเสริมการปฏิรูประบบเพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรกร ชุมชน และสังคม (สปกช.) แต่มีหน่วยงานอื่นๆ ที่มีส่วนร่วมอีกหลายหลายงาน ได้แก่ บุคลากรในการจัดประชุม สื่อ เอกสาร สื่อมวล ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก มูลนิธิวิถีไทย มูลนิธิชีววิถี และไทยนิวส์ ที่จะถ่ายทอดสดไปยังวิทยุชุมชนทั้ง 300 แห่งทั่วประเทศ

Print

Written by Super User. Posted in ความรู้ เทคนิค category

ประมวลข้อเสนอของคณะทำงานชาวนาทางเลือกภาคใต้

จากเวทีสรุปบทเรียนการจัดการพันธุกรรมข้าวพื้นบ้านชาวนาทางเลือกภาคใต้

 

เรียบเรียงโดย นาถพงศ์ พัฒนพันธ์ชัย เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา คณะทำงานชาวนาทางเลือกภาคใต้ ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้ และมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)

Print

Written by Super User. Posted in ความรู้ เทคนิค category

ปฏิญญาชาวนาทางเลือกภาคใต้ ฟื้นคืนข้าวพื้นบ้าน ปกปักษ์วิถีชาวนา

ข้อเสนอจากงาน "แลก...แบ่ง...ปัน....พันธุ์ข้าวแต่แรก" วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2552

 

                พวกเรา ขบวนการชาวนาทางเลือกจากภาคใต้ ซึ่งมารวมตัวกัน ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเมืองเมือง จังหวัดพัทลุง บัดนี้พวกเราได้ตระหนักร่วมกันถึงปัญหาที่มาจากการพัฒนาประเทศตามแนวทาง เศรษฐกิจกระแสหลักที่มุ่งเน้นเพียงการเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินตรา ที่กลับมาส่งผลกระทบอย่างมากมายต่อวิถีชีวิตและสังคมไทย ในด้านการเกษตรก็มุ่งเน้นแต่ความทันสมัย ต้องการผลผลิตต่อไร่สูง สนับสนุนการทำเกษตรเชิงเดี่ยว จนเกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางภาคเกษตรอย่างรวดเร็วและรุนแรง ในส่วนของพันธุ์ข้าวก็มีการส่งเสริมให้ใช้พันธุ์ข้าวปรับปรุงแทนพันธุ์ข้าว พื้นบ้านที่มีอยู่หลากหลาย เกษตรกรต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ทุกปี ขณะเดียวกันก็ทำให้ข้าวพันธุ์พื้นบ้านเริ่มสูญหายไป

TOP