DESIGNED BY JOOMLATD
Print

Written by Super User. Posted in ความรู้ เทคนิค category

บันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเทศต้องปฏิรูปอย่างไรเพื่อเกษตรกรไทยพ้นวิกฤต

 

                การประชุมในวันนี้ เกิดจากหน่วยงานหลัก 3 หน่วยงาน คือ คณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานส่งเสริมการปฏิรูประบบเพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรกร ชุมชน และสังคม (สปกช.) แต่มีหน่วยงานอื่นๆ ที่มีส่วนร่วมอีกหลายหลายงาน ได้แก่ บุคลากรในการจัดประชุม สื่อ เอกสาร สื่อมวล ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก มูลนิธิวิถีไทย มูลนิธิชีววิถี และไทยนิวส์ ที่จะถ่ายทอดสดไปยังวิทยุชุมชนทั้ง 300 แห่งทั่วประเทศ

Print

Written by Super User. Posted in ความรู้ เทคนิค category

ตำนานข้าว...เรื่องราวจากเมืองลุง เก็บมาเล่าจากงาน ฟื้นฟูสืบสาน ตำนานข้าวพื้นบ้านวันที่ 15 มิถุนายน 2553 ณ วัดตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

 

                เมื่อเอ่ยถึงคำว่า ตำนานก็มักทำให้เรารู้สึกถึงสิ่งที่ถูกกล่าวขานมาเนิ่นนานในอดีต หรือ สิ่งที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คน และเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ที่ผ่านมา ก็เป็นอีกวันที่ ตำนานข้าวพื้นบ้านภาคใต้ถูกหยิบยกขึ้นมาบอกเล่า ณ วัดตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เพียงแต่การบอกเล่าครั้งนี้กลับไม่ได้มีแง่มุมเฉพาะความเป็นมาเป็นไปในอดีต หากแต่โปรยปรายไปสู่ความเป็นไปในอนาคต และด้วยความร่วมแรงร่วมใจของคนหลายๆ กลุ่ม ได้ทำให้ข้าวพื้นบ้านกลายมาเป็นความหวังของชุมชน

Print

Written by Super User. Posted in ความรู้ เทคนิค category

จากวิกฤติ...สู่โอกาส...การพัฒนาพันธุกรรมข้าวที่สายนาวัง จังหวัดกาฬสินธุ์

 

                จากสถานการณ์การผลิตของเกษตรกรที่ดำเนินการผลิตภายใต้ระบบเศรษฐกิจใหญ่ ได้ชักนำให้พี่น้องชาวนาเข้าสู่การผลิตนั้นด้วย ชาวนายุคใหม่ เปลี่ยนการปลูกข้าวที่หลากหลายสายพันธุ์ มา เหลือเพียงพันธุ์ที่มีการส่งเสริมจากภาครัฐและกำกับด้วยระบบตลาด  นั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ชาวนาต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอก  ปุ๋ยเคมี สารเคมี ถูกนำมาอาบรดพระแม่ธรณี ด้วยเหตุผลว่าบรรดาสัตว์และพืชอื่นไม่มีประโยชน์ ต้องกำจัด ทัศนคติต่อการผืนนาเป็นเพียงแหล่งผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่งเมล็ดข้าว ในความหมายที่เป็นสินค้า กระทั่งชาวนาสูญเสียการพึ่งพาตนเอง

Print

Written by Super User. Posted in ความรู้ เทคนิค category

ตามรอยฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ บุญกุ้มข้าวใหญ่ บุญแห่งความหลากหลายทางพันธุกรรม จังหวัดกาฬสินธุ์

 

                อากาศรอบตัวเริ่มอ้าวขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ฉันต้องหยุดการทำภารกิจตรงหน้าลง จากที่คิดว่าแค่จะออกมาเพื่อรับลมและมองอะไรที่เป็นสีเขียวบ้าง กลายเป็นการเดินไปเรื่อยๆ จนกระทั่งสายฝนเริ่มโปรยปรายลงมา แทนที่จะเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นตามระดับความแรงของน้ำที่มากระทบผิวกาย ฉันกลับเลือกที่จะผ่อนมันให้ช้าลง และช้าลงเรื่อยๆ ท่ามกลางการจับจ้องของหลายสายตาที่เปลี่ยนจากการเดินมาเป็นวิ่งหรือยืนอยู่ ในมุมซึ่งมีที่กำบัง บางทีอาจจะเพราะความโหยหาในบางสิ่งบางอย่างที่ได้หลงลืมไปนานแล้ว นั่นก็คือ การเล่นน้ำฝนในวัยเด็ก

Print

Written by Super User. Posted in ความรู้ เทคนิค category

เกษตรรุ่นใหม่ในยุคชาวนารุ่นสุดท้ายใกล้สูญพันธุ์

 

ที่ผ่านมา คนทำงานในองค์กรพัฒนาเอกชนทำหน้าที่สนับสนุนองค์กรชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อพัฒนารูปแบบทางเลือกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ระบบเศรษฐกิจ และระบบการเกษตรยั่งยืน และสนับสนุนการพึ่งตนเองของชุมชน ขณะที่ตัวเองต้องใช้ชีวิตที่พึ่งพาภายนอกเป็นส่วนใหญ่ เช่น เงินเดือนและงบประมาณอุดหนุนที่ต้องเขียนโครงการขอสนับสนุนจากแหล่งทุน วิถีการบริโภคที่ต้องซื้อ กิน ใช้ ดื่ม ฯลฯ ซึ่งเป็นวิถีผู้บริโภคที่มิอาจผลิตเพื่อการพึ่งตนเองได้

TOP