DESIGNED BY JOOMLATD
Print

แหล่งพันธุกรรมข้าวภาคอีสาน

Written by Super User. Posted in แหล่งพันธุกรรมข้าวอีสาน category

 

กลุ่มบ้านนาทุ่งกุลา (โรงเรียนใต้ต้นตะขบ)  |  กลุ่มทำนาอินทรีย์ลุ่มน้ำเสียวน้อย  |  กลุ่มเกษตรผสมผสานลุ่มน้ำเสียว ต.กู่กาสิงห์  |  ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน อ.ปทุมรัตน์  

 

กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นเมือง ต.กำแมด |  กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโจด  |  กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นบ้าน ต.หนองห้าง | กลุ่มอักแพงแบ่งปัน

 

กลุ่มอนุรักษ์พันธุกรรมข้าว ต.สายนาวัง |  ศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืน บ้านดอนแดง  |  กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านส้มโฮง  |  กลุ่มเกษตรผสมผสาน4หมู่บ้านห้วยหลาว

 

กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองคู - ศรีวิไล |  กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านขี้เหล็ก  |  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปการเกษตร  |  กลุ่มผลิตข้าวพื้นบ้านอาหารปลอดภัย ต.บ้านกู่

 

 

สภาองค์กรชุมชน ต.เพ็กใหญ่    กลุ่มข้าวไร่บ้านทิพย์โสด    

TOP