DESIGNED BY JOOMLATD

หน้าแรก

พิมพ์

ความหมาย

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวกิจกรรม

 

 

รูปแบบการทำเกษตรกรรมยั่งยืน รวบรวมรูปแบบการทำเกษตรกรรมยั่งยืน และอาชีพทางเลือกที่ส่งเสริมความพอเพียงและความยั่งยืน “เกษตรกรรมยั่งยืน” เป็นวิถีเกษตรกรรมที่ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและดำรงรักษาไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศ สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพและพอเพียงตามความจำเป็นพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรและผู้บริโภค พึ่งพาตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเอื้ออำนวยให้เกษตรกรและชุมชนท้องถิ่นสามารถพัฒนาได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้เพื่อความผาสุกและความอยู่รอดของมวลมนุษย์ชาติโดยรวม ซึ่งในปัจจุบันสามารถจำแนกรูปแบบการทำเกษตรกรรมยั่งยืนได้เป็น 6 รูปแบบเด่นๆ ดังนี้

1. ไร่หมุนเวียน เกษตรกรรมยั่งยืนที่รอคนเข้าใจ

2. สวนธรรมร่วมใจวิเวการาม...สถานที่แห่งคุณธรรมและศรัทธา

3. สวนละอองฟ้า อาศรมแห่งทุเรียน

4. สวนอนุรักษ์ธรรมชาติรัชเวทย์....200 ปี แห่งการอนุรักษ์

5. วนเกษตร

6. เกษตรทฤษฎีใหม่

TOP