กลับไป sathai โฮมเพจ


ผลกระทบจากการใช้สารเคมีิ

<< กลับหน้าแรก << กลับหน้ารวมเรื่องผลกระทบจากการใช้สารเคมี
ภูมินิเวศ ภาคใต้ตอนบน
พื้นที่ศึกษา บ้านหน้าถ้ำ ม.13 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
กลุ่ม/องค์กรที่รับผิดชอบ กลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นน้ำคลองคราม
นักวิจัยหลัก
โอฬาร คิดการเหมาะ อาชีพ เกษตรกร


วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากการใช้สารเคมีการเกษตรที่มีต่อพืช ดิน และระบบนิเวศ

การใช้สารเคมีการเกษตรไม่เพียงแต่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อระบบต่อนิเวศและการทำเกษตรในระยะยาวอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นความต้านทานโรคพืชที่ลดลง การเกิดสภาพดินเปรี้ยว ดิน เค็ม และดินแข็ง และการที่ผลผลิตลดลง รวมทั้งยังส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติโดยรอบ เช่น ห้วยหนองลำคลอง เป็นต้น ดังกรณีที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรหลายรายที่บ้านหน้าถ้ำ ดังนั้น กลุ่มเกษตรบ้านหน้าถ้ำจึงได้ศึกษาวิจัยถึงผลกระทบทางด้านระบบนิเวศที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมีการเกษตร เพื่อนำผลการศึกษาที่ได้มาใช้รณรงค์และวางแผนดำเนินงานภายในชุมชนเพื่อให้เกิดการลด ละ เลิกการใช้สารเคมีการเกษตรในชุมชนต่อไป

กระบวนการวิจัยประกอบด้วย การสำรวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งนักวิจัยในชุมชนได้ช่วยกันออกแบบและปรับปรุง การเก็บข้อมูลเชิงลึกกับผู้ป่วยที่เป็นโรคจากการใช้สารเคมีการเกษตร รวมทั้งการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบเชิงนิเวศระหว่างแปลงเกษตรที่ใช้และไม่ใช้สารเคมี โดยจะพิจารณาจากปริมาณสัตว์หน้าดิน สัตว์ใต้ดิน แมลง และพืชหน้าดิน ทั้งนี้ คณะวิจัยได้เก็บข้อมูลจากสวนกาแฟ สวนยางพารา สวนทุเรียน และสวนที่ปลูกผักใบหมุนเวียน จากนั้นจึงจะได้จัดเวทีชุมชนเพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิจัยต่อไป
หมายเหตุ...สามารถขอดูงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่ มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ในวันและเวลาทำงานทุกวันครับ...