กลับไป sathai โฮมเพจ


การศึกษาลักษณะและการใช้ประโยชน์จากต้นพ้อ

<< กลับหน้าแรก << กลับหน้ารวมเรื่องการศึกษาลักษณะและการใช้ประโยชน์จากต้นพ้อ
ภูมินิเวศ ภาคใต้ตอนล่าง
พื้นที่ศึกษา บ้านทุ่งพัก หมู่ 9 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล
กลุ่ม/องค์กรชาวบ้านที่รับผิดชอบ กลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านน้ำหรา-ทุ่งพัก
นักวิจัยหลัก
คมเดช ศรีประสม อาชีพ เกษตรกร


วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพื่อศึกษาถึงสายพันธุ์และลักษณะของต้นพ้อ
2.เพื่อศึกษาถึงลักษณะและปริมาณการใช้ประโยชน์จากต้นพ้อตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ในอดีตบ้านทุ่งพักมีต้นพ้อขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ลำต้นของพ้อในหลายด้านๆ โดยเฉพาะการสร้างที่อยู่อาศัย นอกจากนั้น ต้นพ้อยังมีความสำคัญในด้านวัฒนธรรมด้วย เพราะถูกนำมาใช้ทำขนมประกอบพิธีกรรมในงานสำคัญทางศาสนา ทั้งศาสนาพุทธ อิสลาม และงานมงคลต่างๆ ส่วนในชีวิตประจำวันก็จะนำมาใช้ห่อขนมต้มย่างเพื่อกินกับน้ำชากาแฟตามความนิยมของคนภาคใต้ ซึ่งไม่สามารถที่จะหาวัสดุอื่นที่ดีพอมาห่อทดแทนได้ แต่ปัจจุบันต้นพ้อแทบจะหมดไปแล้วเนื่องจากการขยายตัวของสวนไม้ผลและสวนยางพารา ดังนั้น เกษตรกรบ้านทุ่งพักจึงร่วมกันศึกษาวิจัยเพื่อหาความรู้เกี่ยวกับต้นพ้อ เช่น ลักษณะสายพันธุ์ การขยายพันธุ์ การเจริญเติบโต ฯลฯ เพื่อหาแนวทางในการนำต้นพ้อมาปลูกร่วมกับพืชอื่นๆ ในแปลง ขณะเดียวกันก็จะศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และบทบาทหน้าที่ของต้นพ้อในทางวัฒนธรรมด้วย เพื่อสร้างความตื่นตัวต่ออนุรักษ์และรื้อฟื้นต้นพ้อให้คงอยู่ต่อไปหมายเหตุ...สามารถขอดูงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่ มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ในวันและเวลาทำงานทุกวันครับ...